Welkom bij Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond


Het Subsidiefonds richt zich op stichtingen en verenigingen in de gemeente Helmond, werkzaam op het terrein van extramurale, lichamelijke en geestelijke, maatschappelijke gezondheidszorg (bij voorbeeld wijkverpleging en thuiszorg of vrijwilligerswerk in de thuiszorg). 


Wij verstrekken incidentele financiële bijdragen aan projecten, die voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals: • Projecten kunnen betrekking hebben op initiatieven gericht op verbetering en stimulering van de extramurale maatshappelijke gezondheidszorg, zoals wijkverpleging, thuiszorg, G.V.O. (gezondheidsvoorlichting en -opvoeding), vaccinatieprogramma’s, moeder- en kindzorg, kraamzorg, consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters. Projecten met betrekking tot mantelzorg en vrijwilligerswerk in de thuiszorg genieten de voorkeur. 

 • De financiele ondersteuning wordt in principe gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten, waarbij tevens sprake is van cofinanciering. Er wordt geen bijdrage verleend voor dekking van exploitatietekorten, noch voor activiteiten die gedekt worden door WMO, WLZ, ziektekostenverzekering of andere reguliere financiering. Het Subsidiefonds verleent in beginsel geen particuliere noodhulp.

 • De aanvraag is ingebracht door stichtingen of verenigingen in de gemeente Helmond, dan wel werkend voor inwoners van de gemeente Helmond.

 • De activiteiten zijn gericht op verbetering van (gezondheids)zorg en/of welzijn.

 • Voor de realisatie van de aanvraag wordt financiele ondersteuning gevraagd van meerdere organisaties (cofinanciering).


Nadere voorwaarden:


 • Wij behandelen alleen aanvragen indien deze via onze website zijn ingediend.

 • Er dient sprake te zijn van een vrijwilligersproject, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van professionele fondsenwervers.

 • Aanvragen van landelijke stichtingen of verenigingen worden in beginsel niet in behandeling genomen.

 • Een aanvraag kan alleen worden ingediend voor aanvang van het project.

 • Indien de subsidietoezegging niet binnen 6 maanden is opgevraagd, vervalt deze toezegging.
Om de aanvraag te kunnen behandelen en te beoordelen is goed inzicht nodig in alle aspecten van het project of activiteit.


Het betreft:


 • Rechtspersoon en algemene gegevens van de organisatie die de aanvraag indient.
 • Doelstelling van uw organisatie.
 • Omschrijving en doelstelling van uw project, waarvoor de bijdrage wordt gevraagd.
 • Plan van aanpak, planning en uitvoering van het project (startdatum en looptijd).
 • Begroting met specificatie van projectkosten, (co)financiering en dekkingsplan.
 • Gevraagd bedrag aan Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond.
 • Gevraagde en/of toegekende bedragen via andere fondsen/organisaties.

De gegevens kunt u in enkele stappen invoeren. Tijdens het invoeren kunt u op ieder moment de invoer onderbreken. U kunt de gegevens ook tijdelijk opslaan en later aanvullen voordat u definitief de aanvraag inzendt. Na het tijdelijk opslaan en het verzenden ontvangt u een e-mail met een link waarmee u later de aanvraag verder kunt afronden of nog kunt inzien. U kunt na het inzenden de status van de aanvraag volgen. Op onderdelen wordt u om meer informatie gevraagd die als bijlage toegevoegd kan worden.

Om uw aanvraag te kunnen behandelen zijn de volgende bijlagen noodzakelijk:

 • Kopie van de geldende statuten.
 • Meest recente jaarrekening van stichting of vereniging.
 • Uittreksel KVK

Voorwaarden


Aan het indienen van deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend;


Door invulling en versturen van dit formulier wordt verklaard dat er toestemming wordt verstrekt tot verwerking van de persoonsgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de aanvraag om financiële ondersteuning. Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond zal uw gegevens nimmer aan derden verstrekken, tenzij hier uitdrukkelijk door uzelf toestemming voor is gegeven. In dat kader verwijzen wij u ook naar de verkorte versie van ons privacybeleid op onze website.

Met verzending verklaart inzender de aanvraag naar waarheid ingevuld te hebben. 

Velden met een * zijn verplicht. Voor tussentijds opslaan is alleen een e-mailadres en het akkoord gaan met de voorwaarden verplicht.